Škola

Oficiální stranky ZŠ a MŠ Racková

 

Historie školství v naší obciPrvní škola v obci
První zmínky o Národní škole v Rackové se datují od roku 1863 zápisem v obecní kronice, zápisy školní kroniky jsou dokladovány až v roce 1881. V tehdejší době se obec Racková a Franckovice Rozhodly, že místo aby přispěly na generální opravu školy v sousední obci Žeranovice, kam dosud děti chodily, že si postaví školu vlastní. Rozhodnutí a žádost byla podána 30. listopadu roku 1863. Na začátku roku 1866 se obě obce zásobily materiálem a 11. června 1866 byl položen základní kámen – první školní budovy v naší obci a předchůdce současné školní budovy. Stavba byla dokončena a vysvěcena dne 5. listopadu 1866. Původní první budova školy stála v prostoru obchodu p. Mádra, škola byla jednotřídní a přízemní přizemní budova.

     V roce 1982 byla zapsána první jednání ve školní kronice o rozšíření původní staré budovy jednotřídní školy na dvojtřídní a byt pro učitele. Další kroky pro stavbu současné školy byly učiněny až v lednu roku 1901 a konečné rozhodnutí padlo na zasedání školní rady a přiškolených obcí Racková, Franckovice a zástupce holešovského velkostatku dne 26.ledna 1902. Stavitelem byl vybrán pan Josef Drahoše z Kroměříže za obnos 18 743 Kč a 88 haléřů.

Stavba a historie současné školní budovy
     Dne 22. září 1902 bylo vytýčeno stavební místo na novém pozemku, který darovala obec Racková a začaly výkopové práce. Jelikož na místě stavby stála obecní kůlny a stará zvonice, bylo nutné je zbořit. Dne 24. září téhož roku došlo k velkému neštěstí, kdy byl zasypán zdí Josef Kubíček z Franckovic, 30letý dělník, který zemřel na následky těžkých zranění o čtyři dny později. V listopadu téhož roku byla položena vazba na střech a střecha provizorně kryta lepenkou.
 Kolaudace školní budovy byla provedena dne 6. července 1903 a slavnostní vysvěcení se konalo 23. srpna 1903. Podle zápisu školní kroniky největší zásluhu na stavbě školy měl předseda  školní rady p. Josef Juráň, familiant z Franckovic č. 7 a řídící učitel školy pan Josef Balajka.

     K dalším úpravám v okolí školy došlo v roce 1926, kdy byla ohrazena plotem školní zahrada, pozemek darovala obec Racková. V roce 1928 byla založena školní ovocná školka. Za zajímavosti stojí zmínka školní kroniky, že v r. 1930 bylo ustaveno rodičovské sdružení při zdejší škole.

     V roce 1931 při elektrifikaci obce byla do školy zavedená elektřina a zřízeno 12 světel.
 V roce 19333 byl do školy zakoupen radiopřijímač Philips 520A a ve II. třídě výměna 4 okna, výměna oken postupovala i následujícího roku, kdy došlo k výměně dalších 11 ks oken a byla rozšířena el. instalace – el. světla byla zavedena i do I. třídy.

     V době II. světové války byla z moci úřední rozpuštěna místní školní rada a v roce 1941 předčasně penzionován řídící učitel Ferdinand Peruťka, neboť byla za I. světové války čsl. legionář a  nacistickému režimu se nepodřídil, včetně vyučování podle německých osnov. Ve školním roce 1948-49 byl zaveden jednotný povinný docházkový systém do 15 let a proběhly drobné opravy před školní budovou, byl postaven pletivový plot s betonovým základem a okolo školního dvorku prkenný plot. Další opravy následovaly ve školním  roce 1949-50. Ve školních třídách byly položeny parketové podlahy a před budovou školy byl položen kachlový betonový chodník a vybudováno bezpečnostní zábradlí před vchodem do školy.

     K druhé tragické události v dějinách školy došlo dne 25. září 1954 kdy v sobotu odpoledne tragicky zahynul při brigádě v lomu Skalka ředitel školy František Němec, který kopal písek na chodník mezi školou a  autobusovými zastávkami.

     V roce 1960 došlo k větší opravě budovy školy v ceně přes 60 000Kč. Střechy byla pokryta plechem, na chodbě a v přízemí byla vyměněna okna, další okno se přidalo směrem do zahrady, zdvojená okna byla vyměněna na WC, místnost po pravé straně od vchodu byla rozdělena na šatnu a kabinet, což odpovídá dnešnímu stavu.

     Velká generální oprava byla provedena v říjnu r. 1968 za částku 90 000 Kč. Při této opravě byla odstraněna stará štuková omítka a nahrazena novou břízolitovou, dále byly zhotoveny nové stropy nad sociálním zařízením a nově zhotoveny nové stropy nad sociálním zařízením a nově zhotoveno chlapecké WC.

     V následujícím školním roce 1972 byly třídy definitivně přemístěny do 1. patra a v přízemí zřízená tělocvična, anebo promítací sál, podle potřeb. Škola se definitivně stala dvoutřídní. Ve školním roce 1987-88 byla provedena přístavba budovy kotelny na tuhá paliva a ve třídách zavedeno ústřední teplovodní vytápění, které bylo zprovozněno na konci roku 1988, čímž se podstatně zlepšily podmínky pro vyučování dětí a pracovní podmínky personálu. Ve školním roce 1989-1990 byla  zřízena školní družina v TV třídě, která sloužila jako jídelna, herna a tělocvična současně také vydávání teplých obědů, které se připravují v kuchyni MŠ.

     Ve školním roce 1993 o hlavních prázdninách byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy uvnitř budovy školy v částce 450000Kč. Uvnitř celé budovy byla vyměněna dlažba, opraveno schodiště, vyměněna část dveří zřízeno nové sociální zařízení učitelského sboru a opraveno sociální zařízení žáků.

     V roce 1998-1999 byla provedena plynofikace základní školy a z kotelny a skladu na uhlí zřízena samostatná školní jídelna a výdejna obědů. Výměna plechové střechy za střechu z bonnského šindele, včetně výměny ran a svodů, byla provedena v letech 1999-2000.

     S generální opravou školní budovy se započalo v roce 2002. V dubnu byla provedena celková vodorovná izolace obvodového zdiva metodou zarážením profilového nerezového plechu do obvodového zdiva. O školních prázdninách byla provedena výměna podlah a vodorovné izolace, včetně nových podlah ve školní družině a kabinetech učitelského sboru. Dále byla vyměněna všechna okna dřevěná okna v přízemí za okna plastová, včetně částečného okopání zvětralých vnitřních omítek. V roce 2003 byla dokončena výměna všech plastových oken v 1. patře a proveden nátěr fasády.


Škola dnes
     V poslední době prošla škola několika změnami. Týkaly se nejen technického stavu budovy, ale také právní formy a organizační struktury. Od 1. ledna 2003 se škola stala v rámci reformy státní správy a samosprávy samostatným právním subjektem a zároveň se sloučila s mateřskou školou. 3kola má tedy čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

     Neméně důležité jsou však změny vnitřní. Průběžně se škola vybavuje novými pomůckami, které dětem pomáhají zprostředkovat znalosti a upevňovat probírané učivo. Podařilo se zapojit ji do projektu Ministerstva školství, mládeže a kultury „Internet do škol“, v jehož rámci byla zdarma nainstalována do II. třídy počítačová síť. Další tři starší PC získala jako sponzorský dar a jsou k dispozici dětem v I. Třídě a ve školní družině. Učitelé a žáci tak mohou ve vyučování i mimo ně vyhledávat potřebné informace na internetu, využívat výukové programy i elektronickou poštu a získávat tak základy počítačové gramotnosti.

     Za nejpodstatnější však povařujeme postupnou změnu v pojetí vzdělání a charakteru výuky. úlohou školy samozřejmě i nadále zůstává poskytovat systematické získávání základních vědomostí a znalostí jako předpoklad jako další úspěšné vzdělávání. Do popředí se však dostává i rozvoj dalších schopností žáků: schopnost pracovat s informacemi, umět je vyhledávat a umět využít, schopnost pracovat samostatně i v týmu, schopnost otevřeně komunikovat s ostatními, zvládat konflikty, respektovat odlišné názory, pomáhat si, schopnost odlišovat skutečné hodnoty od těch zdánlivých.
Složení malotřídních kolektivů vyžaduje specificky vedený způsob vyučování. Klade vyšší nároky na odborné i osobní kvality pedagogů, kteří volí různorodé metody a formy práce s dětmi tak, aby se prolínalo řízené vyučování, skupinová práce, kooperativní učení i samostatné řešení diferencovatelných úkolů. Zajímavost výuky se snaží podpořit zapojením cílených her a soutěží. Činnost pojetí výuky, vhodnou motivací a pozitivním hodnocení udržuje zájem žáků o probírané učivo.

     Každý žák by si měl přiměřeně ke svému věku postupně vytvořit ucelený náhled na svět, včetně vztahu k životnímu prostředí, ke svému zdraví a dalším lidským hodnotám. Proto škola svůj vzdělávací program vhodně doplňuje dalšími aktivitami: besedami a speciálními programy, které vedou odborní lektoři z oblasti prevence sociálně patologických jevů, životního prostředí, bezpečnosti silničního provozu, muzejnictví a další odborníci. Rozvíjení estetického vnímání podporuje návštěvou divadelních a filmových představení, koncertů a výstav. úzkou spolupráci navázala škola s jednou z významných osobností našeho regionu – s panem Janem Pivečkou a jeho nadací. Své dovednosti nadání mohou žáci poměřovat ve školních, oblastních i okresních kolech různých soutěží, ať jde o soutěže výtvarné, literární, pěvecké či matematické.
Škola se také snaží obohatit možnosti trávení volného času dětí nabídkou kroužků a dalších aktivit. Děti se mohou zapojit do některého z hudebních kroužku tanečního, rukodělného či do výtvarného kurzu.

     Neopomenutelnou oblastí činnosti školy je zapojení se do života obce. Již tradičně se děti svým kulturním vystoupením podílí na oslavách Dne osvobození i na vítání  nových občánků. Významnou akcí bývá i besídka dětí ke Svátku matek. Také na další akce, jako například  karneval v MŠ, oslava dne dětí, mikulášské a vánoční besídky apod. se děti, ale i rodičovská veřejnost těší.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Řídící učitelé a ředitelé Národní školy a později Základní školy v Rackové

1. Tomáš Ondruch z Kostelce u Holešova, první učitel v obci, nastoupil od r. 1866 
2. Valnet Šebík z Fryštáku 
3. Alois Klnica
4. František Dosoudil 1882-1887
5. Ondřej Moltaš - první kronikář 1887-1891
6. Ignát Přidal z Tišnova 1891-1899 
7. Josef Balajka 1899-1925, v roce 1908 jmenován čestným občanem obce Racková
8. Josef Adamík ze Zdounek 1925-1930
9. František Nádvrovík z Tupce u Lipníka
10. Ferdinant Perútka z Drahlova 1931-1949, v .roce 1941-1945 byl nacisty předčasně penzionován
11. Josef Páleníček z Rackové 1941-1945
12. František Němec ze Žeranovic 1949-25.9.1954 kdy tragicky zahynul
13. Ludmila Šatánková 1954-1955
14. František Hrubý z Holešova 1955-1971, v roce 1997 jmenován čestným občanem obce Racková
15. Stanislav Kafka z Mladcové 1971-1972
16. Petr Šrubař z Bruntálu 1973-1985
17. Jana Drozková 1985-2001
18. Zdislava Dvořáková 2001-

Josef a Marie Balajkovi

František Hrubý

Řídící učitel Josef Balajka a Marie Balajková

Řídící učitel František Hrubý a učitelka Ludmila Šatánková

 

Ředitel Josef Adamík

Josef Páleníček

Petr Šrubař

Ředite Josef Adamík

Řídící učitel Josef Páleníček

Ředitel Petr Šrubař

     

Ferdiand Perútka

František Němec

Stanislav Kafka

Řídící učitel Ferdinand Perútka

Řídící učitel František Němec

Řídící učitel Stanislav Kafka

     

Jana Drozdková

Ludmila Zbořilová

 

Ředitelka Jana Drozdková

Učitelka Ludmila Zbořilová

 

 

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

Aktuální počasí v obci

Meteostanice Jiří Vaněk

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

456143