Myslivost v Rackové


    

V Čechách a na Moravě měla myslivost vždy velkou tradici. Úrodná údolí a hory s hlubokými lesy byly pro zvěř ideálním domovem. Lov zvěře poskytoval nejen zábavu, ale i zčásti obživu.

 

      Do roku 1949 byla na katastru nájemní honitba vázána na vlastnictví půdy. Největší vlastníci půdy, kteří měli zájem o tuto činnost od ostatních pronajímali a řídili myslivost v obci.
    

      Po roce 1949 v rámci socializace vesnice nájemní honitby zanikly a došlo k utvoření Lidové myslivecké společnosti. V průběhu let se přejmenovala na Myslivecké sdružení a v současnosti na Myslivecký spolek Racková.

      Myslivecký spolek Racková v současné době hospodaří na výměře 508 ha. Ostatní pozemky jsou ve vlastnictví firmy BCL, kde má samostatnou honitbu. Cílem MS je především péče o zvěř.

    

      Koncem sendesátých let došlo v celém státě, vlivem změn v zamědělství, k úbytku drobné zvěře. Naší honitbě se to taktéž nevyhnulo. V posledních  20-ti letech stavy drobné zvěře nedosahují stavů normovaných (normované stavy jsou v naší honitbě stanoveny na 45 ks zajíců, 45 ks bažantů). U zvěře spárkaté hospodaříme se zvěří srnčí a se zvěří černou. Objevuje se zvěř dančí, ale s tou nehospodaříme. Normované stavy srnčí zvěře jsou stanoveny na 28 ks. Zvěř černá se objevuje ve větším počtu hlavně v letních měsících v době vzrostlé vegetace.

 

     MS Racková má 12 členů.