Český červený kříž

Český červený kříž
     Tato skupina byla založena v roce 1946. Jejich poslání bylo poskytovat první pomoc při úrazech a živelných pohromách. Vznik této skupiny splňoval svůj účel,  jelikož v té době přivolání lékařské pomoci bylo velmi obtížné. I v dnešní době je tato pomoc potřebná, proto v jejich šlépějích pokračujeme. K naší zdravotnické činnosti je potřeba odbornosti, proto jsou členové a rovněž žáci neustále proškolováni. 
     Členové ČSČK se podílí i na kulturní činnosti obce. Od roku 1964 pořádali maškarní plesy, které se za pár let staly tradicí a zároveň jediným zdrojem příjmů této skupiny, ze kterých financovali jednak besedy s důchodci, návštěvy starších členů při jubilejích, ale také vítaní občánků v naší obci. 
     V letech 1982-93 ČSČK navštěvoval se svým kulturním programem obyvatele domova důchodců v Holešově, ale taky je po celá léta nedílnou součástí i při slavnostních příležitostech v obci. Také se tato skupina pravidelně podílí i na jarním úklidu obce a u pomníků padlých.