Územní plán Racková

 

Oznámení o vydané Změně č. 1 Územního plánu Racková ve smyslu § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo obce Racková vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Racková formou Opatření obecné povahy č. 1/2022, které nabylo účinnosti dne 1. 10. 2022


Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet:
· na obci Racková (včetně dokladové části)
· na Magistrátu města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisku územního plánování
· na Magistrátu města Zlína, Stavebním úřadu
· na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu

 

ÚP Racková úplné znění po změně č.1

1.OOP_úplné znění.pdf

2.Textová část_úplné znění.pdf

3. Základní členění území_úplné znění.pdf

4.Hlavní výkres_úplné znění.pdf

5.Veřejně prospěšné stavby_úplné znění.pdf

6.Koordinační výkres_úplné znění.pdf

7.Širší vztahy_úplné znění.pdf

 

Změna č. 1 ÚP Racková

1.OOP_Zm.č.1.pdf

2. Textová část_návrh_Zm.č.1.pdf

3. Základní členění území_Zm.č.1.pdf

4.Hlavní výkres_Zm.č.1.pdf

5.Veřejně prospěšné staby_Zm.č.1.pdf

6.Textová část_odůvodnění_Zm.č.1.pdf

7.Srovnávací znění_Zm.č.1.pdf

8.Koordinační výkres_Zm.č.1.pdf

9.Širší vztahy_Zm.č.1.pdf

10.Zábor ZPF_Zm.č.1.pdf

11.Schema_zmen_Zm.č.1.pdf