Aktuality


Nález brýlí

Dnes bylo v obci nalezeno černé pouzdro s brýlemi. Případný zájemce si může brýle vyzvednout na obecním úřadě.

 


Publikováno 25. 1. 2022 12:53

Kontroly a čištění komínů

Datum konání: 29. 1. 2022

V sobotu 29. ledna budou v naší obci probíhat kontroly a čištění komínů. Kontroly se vztahují na tuhá i plynová paliva. Cena za jeden komín včetně kontrolního dokladu je 400 Kč. Zájemci se mohou hlásit do pátku na telefon 704218301. Službu poskytuje Kominictví Profi Otrokovice.


Publikováno 25. 1. 2022 7:38

Poplatky 2022

Poplatky 2022_page-0001.jpg


Publikováno 17. 1. 2022 14:47

Upozornění pro majitelé starších kotlů a dýmících komínů

Datum konání: 14. 1. 2022

Informujeme občany, že začal aktivní monitoring dýmících komínů ze strany Magistrátu města Zlína. Dotčené orgány budou po obci chodit v dopoledních, podvečerních i večerních hodinách. 

Základní povinnosti provozovatele kotle nebo topidla na pevná paliva vyplývající ze zákona:

• Provádět pravidelně kontrolu technického stavu a provozu u kotlů a topidel s napojením na teplovodní
soustavu vytápění a na vyžádání předložit doklad o jejím provedení.
• Provozovat nejpozději od 1. 9. 2022 pouze kotle 3. a vyšší třídy.
• Topit pouze takovým palivem, které určil výrobce zdroje, a to jak pokud jde o druh, tak i jeho kvalitu.
• Nespalovat odpad!
• Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce.
• Mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků, pokud je výrobce vyžaduje – akumulační nádoba, dochlazovací smyčka apod.
• Provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje nebo úpravě komína a provádět pravidelně
kontrolu spalinové cesty kominíkem.

Kontrola technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem:

• Každý provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem (napojeným na teplovodní soustavu ústředního vytápění) má každé 3 roky povinnost (již od roku 2016) provést kontrolu technického stavu a provozu tohoto zařízení.

 

Informační leták Ministerstva Životního prostředí

 


Publikováno 14. 1. 2022 11:16

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Datum konání: 28. 2. 2022

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. Abychom mohli společně případné technické problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní služby.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů) je v tomto případě odstranění rušení Vašeho televizního příjmu povinen zajistit provozovatel základnové stanice mobilní sítě (mobilní operátor). Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením problému je technický zásah přímo na Vaší televizní anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor musel učinit je nutné, aby Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) v dané věci rozhodl a tuto povinnost operátorovi uložil, tudíž se musí ČTÚ o Vašem problému včas dovědět. Aby celý proces proběhl co nejrychleji, doporučuje ČTÚ postupovat podle následujících zásad:

Rušení televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Při tomto oznámení je vhodné dodržet následující postup:

I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTÚ:
• Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady - doporučeno je např. kontaktovat sousedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit alespoň vizuálně stav vlastní televizní antény a svodu apod.
• Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě.
• Ověřit si, zda nezávisí rušení přijmu televize na používání vlastního mobilního telefonu, tj. zda mobilní telefon není v blízkosti televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.

V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporučeno oznámit tuto skutečnost ČTÚ formou: „Oznámení o rušení televizního příjmu“.

II. Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ:
Aby rušení mohlo být odstraněno na náklady provozovatele mobilní sítě, je nezbytné, aby o tomto rozhodl ČTÚ. Proto je nutné vždy tuto skutečnost oznámit ČTÚ. Pro oznámení rušení máte možnost využít některého z následujících komunikačních kanálů:

• Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout-podepsat a odeslat poštou.
• Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ, kde je možno rušení oznámit. K tomu je vhodné si připravit informace v rozsahu viz následující odstavec:

Jihomoravská oblast - Šumavská 33 602 00 Brno - 541 428 614

• Odeslat volnou formou např. e-mailem na adresu: podatelna@ctu.cz nebo poštou na adresu: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

„Oznámení o rušení TV příjmu“ – přičemž toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje:
➢ Identifikace podatele: jméno a příjmení podatele - datum narození - adresu trvalého pobytu (adresa pro doručování), - IČO (pouze podnikatelé a právnické osoby), - kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-mail).
➢ Popis oznamovaného problému: adresa výskytu rušení (pokud je odlišná od adresy pro doručování), rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod..), typ používané přijímací antény (individuální venkovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná, TKR, atd.), stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení - případná další sdělení.

III. Co lze očekávat po oznámení rušení televize na ČTÚ:
• Budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ (telefonicky), který upřesní další detaily a domluví termín měření u Vás, anebo Vám přímo oznámí, že odrušení u Vás provede operátor, který s Vámi následně dohodne termín zásahu.
• V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po provedeném technickém zásahu do Vašeho anténního systému moci sledovat televizi přes anténu ve stejné kvalitě, jako před uvedením základnové stanice mobilní sítě do provozu.
Další informace k problematice rušení televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na www stránkách ČTÚ: Rušení příjmu terestrické televize

Pro lepší orientaci v této problematice uvádíme některé nejčastější otázky a odpovědi, které s rušením televizního příjmu z důvodu provozu mobilních sítí souvisí:
„Co je nejčastější příčinou vzniku rušení příjmu televize?“

➢ Vaše televizní anténa se nachází v blízkosti základnové stanice (dále také „BTS“) mobilní sítě. Za kritickou lze považovat vzdálenost do 450 až 500 m. Tuto skutečnost si lze ověřit na interaktivní mapě prezentované zde: https://digi.ctu.cz/zp/ . Zadáním konkrétní adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, se vám zobrazí adresní místo (čtvereček) a dále se zobrazí základnové stanice ve zkušebním provozu v okolí (červený bod). Po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a termín uvedení do zkušební provozu. V případě, že je adresní místo ve vzdálenosti menší než 500 m od BTS je pravděpodobné, že dojde (dochází) k rušení příjmu televize.

➢ Vaše televizní anténa je směrována na vysílač televizního signálu a ve stejném směru je umístěna základnová stanice mobilní sítě. Opět si lze ověřit prostřednictvím interaktivní mapy, kde po zadání své adresy uvidíte své adresní místo a v okolí základnové stanice ve zkušebním provozu (červený bod) po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a termín uvedení do zkušební provozu. Pokud je směrování televizní antény přibližně stejné jako je směr spuštěné BTS může být příčinou rušení televizního příjmu tato základnová stanice, i když je její vzdálenost od antény větší jak 500 m.

➢ V blízkosti Vašeho televizního přijímače se nachází koncové mobilní zařízení (mobilní telefon, rádiový modem apod.) – v tomto případě postačí zařízení umístit dále od televizního přijímače.

➢ Používáte nevhodnou nebo náhražkovou televizní anténu, nejčastěji se jedná o pokojové antény. Řešením je použití klasické venkovní pevně instalované antény. Pokud chcete dále používat pokojovou anténu, je doporučeno použít anténu s filtrem, případně změnit umístění antény, nicméně v tomto případě odrušení nejde na vrub mobilního operátora.

➢ V dané oblasti je nedostatečný nebo nekvalitní televizní signál. V této situaci není problémem rušivý signál od mobilní sítě, ale nekvalitní televizní signál a věc je nutno řešit s provozovatelem televizní sítě.
„Jak poznám, že se jedná o rušení provozem mobilní sítě?“

➢ Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti masivně a přímo souvisí s uvedením do zkušebního provozu základnové stanice mobilní sítě v blízkém okolí. Tím se liší od rušení televizního příjmu, které je zapříčiněno např. nekvalitním televizním signálem, které závisí často na počasí, denní a roční době apod. a projevuje se většinou nepravidelně.

Český telekomunikační úřad


Publikováno 14. 1. 2022 7:46

Technické služby-nabídka práce -pozice uklízeč/ka

Datum konání: 12. 1. 2022 - 31. 1. 2022

ZLÍN -Technické služby - úklid- inz_page-0001.jpg


Publikováno 12. 1. 2022 7:28

Tříkrálová sbírka - výtěžek v obci

V sobotu proběhla i v naší obci Tříkrálová sbírka, když se podařilo celkem vybrat 33 905,-Kč. Charita Holešov děkuje všem dárcům i koledníkům.


Publikováno 10. 1. 2022 12:45

Poplatek za odpad-upozornění pro občany s trvalým pobytem v Rackové žijící mimo Rackovou

Datum konání: 10. 1. 2022 - 15. 1. 2022

Upozorňujeme občany, že od roku 2022 dochází ke změně platby poplatku za komunální odpad u těch obyvatel, kteří mají trvalé bydliště v Rackové, ale bydlí v jiné obci.

Tito občané si musí zjistit v místě svého skutečného pobytu na obecním(městském) úřadě, zda jim zde vznikla povinnost platit poplatek za odpad (jedná se o Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) a tuto skutečnost oznámit a předložit čestným prohlášením na obecním úřadě v Rackové.

Čestné prohlášení je možné vyhledat na webových stránkách obce Racková v sekci Obecní úřad - formuláře nebo si formulář mohou občané vyzvednout osobně na obecním úřadě.

Pak budou tito občané dle čl.7 bod 1 odst.a) Obecně závazné vyhlášky obce Racková č.2/2021 od poplatku

za komunální odpad v Rackové osvobozeni.

Upozorňujeme, že dle Obecně závazné vyhlášky č.2/2021 musí čestné prohlášení předložit do 15. ledna 2022, aby jim byla sleva poskytnuta.

V případě nejasností se můžete obrátit na starostu či účetní obce Racková.


Publikováno 10. 1. 2022 8:25

Nabídka práce - úklid Kulturního domu Racková

Datum konání: 1. 1. 2022 - 6. 1. 2022

Obec Racková hledá zaměstnance na  úklid a správcovství Kulturního domu Racková. Předpokládaný rozsah práce je 5 - 40 hodin za měsíc. Práci mohou vykonávat i 2 osoby společně. Jedná se o práci na Dohodu o provedení práce. Více informací poskytne p. Kaňa tel. 606 540 288.

 


Publikováno 3. 1. 2022 12:58

Poplatek za psa

Upozorňujeme majitele psů na povinnost přihlásit psa staršího 3 měsíců na obecním úřadě.
Zároveň připomínáme, že pokud již psa nemáte, je zapotřebí kvůli poplatku ohlásit tuto skutečnost na obecním úřadě.

V roce 2022 nedochází k navýšení poplatku. Cena zůstává (200 Kč za jednoho psa).


Publikováno 28. 12. 2021 15:05