Změna v registraci vozidelDatum konání:
7.12.2014
Datum ukončení:
31.12.2014

Zásadní změnou proti předchozí právní úpravě je povinnost opatřit žádosti o zápis vozidla do registru a veškeré žádosti týkající se změny vlastníků nebo provozovatelů vozidel úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. "To neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele," upřesnil Martin Šoc, vedoucí oddělení evidence motorových vozidel zlínského magistrátu.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis vozidla do registru a k veškerým žádostem týkajících se změn vlastníka nebo provozovatele vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Žádosti o zápis změn ostatních údajů v registru vozidel ( změna barvy, zápis tažného zařízení atd.) takto být opatřeny nemusí.

Klíčovým problémem platné právní úpravy je skutečnost, že spousta vozidel zůstává v takzvaném polopřevodu, tedy, že tato vozidla byla odhlášena na nového vlastníka, který však neprovedl doregistraci takového vozidla. "Nově bude změna vlastníka kompletně provedena na původním registračním místě vozidla v rámci jednoho evidenčního úkonu. Pokud tedy například původní vlastník ze Zlína prodá vozidlo a nový vlastník bude z Brna, provede se změna vlastníka kompletně ve Zlíně, vozidlu bude ponechána původní registrační značka a nový vlastník již nebude muset navštívit registrační místo v Brně," vysvětlil Martin Šoc.

Novela zákona dále vymezuje povinnost požádat o zápis změny vlastníka nejpozději do deseti pracovních dnů od jejího uskutečnění. K žádosti o zápis změny vlastníka se přikládá mimo jiné též protokol o evidenční kontrole vozidla. Od 1. ledna 2015 nesmí být tento protokol starší více než 14 dní.

Další změny se týkají dočasného a trvalého vyřazování vozidel. Dle současné právní úpravy "dočasné vyřazení vozidla" se mění na "vyřazení silničního vozidla z provozu." U tohoto typu vyřazení vozidla dochází k změně v tom smyslu, že pokud bude trvat vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, bude vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce z rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Nově bude moci tento úřad vyřadit silniční vozidlo z provozu, pokud zanikne pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění nebude uzavřena nová pojistná smlouva.

Dle současné právní úpravy institut "trvalého vyřazení vozidla z registru" se mění na "zánik silničního vozidla". U tohoto typu vyřazení dochází ke zpřesnění podmínek, kdy lze zapsat zánik vozidla v registru silničních vozidel a zároveň zohledňuje okrajové případy, kdy nelze jinak naplnit striktní podmínku odevzdání vozidla zařízení ke sběru a využití autovraků. Dále novela zákona zavádí pevnou lhůtu deset dnů k podání žádosti o zápis zániku silničního vozidla ode dne, kdy došlo k ekologické likvidaci vozidla oprávněnou osobou.

Za zaniklá budou podle nového zákona považována vozidla dočasně vyřazená z registru vozidel po dobu přesahující 18 měsíců (tedy dočasně vyřazená před datem 1. července 2013) a vlastník tohoto vozidla do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do 31. prosince 2015 neučiní u obecního úřadu obce s rozšířenou působností oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Dále buou za zaniklá auta považována ta vozidla, u kterých není zapsán v registru silničních vozidel jejich vlastník (tzv. vozidla v "polopřevodu") a do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do 30. června 2015, nebude podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.

Účinnost ustanovení týkající se registračních značek na přání bude posunuta.


29. 10. Silvie

Zítra: Tadeáš

Jízdní řády ČSAD Vsetín

Zlín - Racková - Holešov

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

Reklama

hlavicka.png

 

Návštěvnost stránek

301956