Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy MíškoviceDatum konání:
13.5.2016

Starosta obce Míškovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje

konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Míškovice, okres Kroměříž 

Požadavky:

  • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele škol a školských zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, v platném znění,
  • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
  • organizační a řídící schopnosti,        

K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících doku­mentů:

  • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu),
  • doklad o průběhu zaměstnání, z kterého vyplývá délka pedagogické praxe včetně pra­covního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  • strukturovaný profesní životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců).  

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 9. 2016

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty zašlete nejpozději do 13. 5. 2016 na adresu: Obecní úřad Míškovice, Míškovice 46, 768 52 Míškovice.

Obálku označte heslem KONKURZ.


28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie

Jízdní řády ČSAD Vsetín

Zlín - Racková - Holešov

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

Reklama

hlavicka.png

 

Návštěvnost stránek

301875